Operation Karlstad kommenterar utställd detaljplan för nytt CCC

Ett nytt format för Karlstad. Blir det bra? Skiss hämtad ur detaljplan för nya CCC.

Idag, den 22 maj, är sista dagen för utställningen av detaljplanen för nya CCC. Går planen igenom kommer nya CCC att bli den senaste i raden av nya byggnader i ett format och med en exploateringsgrad som Karlstads innerstad aldrig tidigare skådat maken till. Hur slutresultatet blir återstår att se. Stort blir det hur som helst. Och det verkar vara melodin för dagens exploatörer. Ju större exploatörer desto större plånböcker – och desto större och mer storslagna fastigheter. Men är det också därmed automatiskt melodin för utvecklingen av Karlstads innerstad?

Som vanligt känns det svårt att skilja detaljplanens fotomontage från exploatörens skisser, och dess formuleringar om arkitektonisk utformning från de av exploatören föreslagna, vilket känns lätt förvirrande. Vad är kommunens vilja och vad är exploatörens? Planen känns i allt för hög grad som enkom en direkt respons på en redan lämnad arkitektonisk lösning och i allt för liten grad som ett uttryck för stadsplanerarnas strävan att på bästa sätt förvalta platsens förutsättningar och stadens bästa.

Ur planbeskrivningen läser vi bl a:

En särskild bestämmelse om att konferensbyggnadens utformning/gestaltning skall samrådas med stadsarkitekt är införd på plankartan. Att detta uppmärksammas särskilt i detta fall beror på att byggnaden kommer att ligga centralt i Karlstad och kommer att upplevas från långt håll genom ett välanvänt rekreationsstråk på andra sidan älven. Byggnaden är av ansenlig storlek och tillåts kraga ut över ett allmänt gångstråk och även till viss del över Klarälvens östra älvgren i en miljö som är kulturhistoriskt värdefull.

Platsen vid och kring CCC blickar tveklöst ut över och möter en av de allra vackraste delarna av Karlstads vattenrum, bland annat med stenbron i blickfånget. Dagens CCC kan knappast anses utnyttja platsens förutsättningar på ett bra sätt. Fasaden mot Tage Erlandergatan gör, ihop med den framförliggande parkeringens och omgivande fastigheters utformning, att gaturummet närmast får karaktären av en bakgata istället för en levande innerstadsgata. Och fasaden mot älvsidan har närmast kommit att få karaktären av en baksida vilket lämnat den mycket intressanta ytan mellan byggnaden och vattnet närmast oanvänd, vilket är olyckligt med tanke på dess synnerligen goda förutsättningar.

Av detaljplanen är det svårt att i nuvarande form utläsa i vilken grad man ställer krav på att den nya byggnaden får en mer uttalad ambition att i en högre grad ansluta såväl med entréer direkt mot gaturummet som på ett bättre sätt utnyttja ytan mellan byggnaden och vattnet som den offentliga mötes- och utsiktsplats som den rimligen borde kunna vara. Vid en hastig titt kan den föreslagna utkragande delen mot cykelvägen istället upplevas skapa en instängd, trång och tunnelliknande miljö, som istället för att ta tillvara dessa möjligheter på ett bättre sätt, istället ytterligare begränsar dem.

Ett förtydligande av dessa krav redan i detaljplanen skulle öka förutsättningen att nå ända fram i dessa avseenden och en sådan komplettering vore därför önskvärd.

Precis som i tidigare utställda detaljplaner saknas också skisser från normal betraktelsenivå i närmiljö, vilket gör det svårt att bedöma hur den kraftiga exploateringsnivån och byggnadernas höjd påverkar och samspelar med det omgivande rummet och de befintliga fastigheterna. En komplettering av detaljplanen med sådana skisser, från samliga fyra väderstreck, skulle underlätta en sådan bedömning avsevärt och därmed minska risken för klagomål från närboende i senare skeden.

Avslutningsvis efterlyser Operation Karlstad dessutom en tydligare och mer direkt koppling till den av Karlstads Kommun nyligen framtagna förtätningsstudien och de värderingar och riktlinjer som där framförts och prioriterats som gemensamma, grundläggande ledstjärnor för stadens framtida förtätningssträvanden.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s