Synpunkter på detaljplan för Väse gamla skola

Dagens Väse Skola. Foto ur planprogrammet.

Karlstads Kommun har nyligen sålt Väse Gamla skola för ca 700 000 kronor och gör i samband med detta en omarbetning av detaljplanen för området runt skolan, för att möjliggöra ytterligare bebyggelse. Detaljplanen är nu ute på sk samråd (se utställningshandlingar) och senaste dag för lämning av synpunkter är den 22 november 2010.

Operation Karlstad har idag lämnat följande synpunkter på planförslaget:

Att det gamla skolhuset förses med skyddsbestämmelser (Q, q) i detaljplan är glädjande att konstatera. Från Operation Karlstad skulle vi dock gärna se att de gick ett steg längre. I bestämmelserna borde även skrivas in att ursprungliga material skall användas vid allt underhåll eller renoveringsarbete på skolhuset enligt byggnadsvårdsprincipen lika för lika.

Tänkt tillkommande bebyggelse. Skiss ur planprogrammet.

Ursprungliga detaljer som fönster, dörrar, fasad, utsmyckningar, inredningsdetaljer och liknande skall i möjligaste mån bevaras intakta och vid behov av förbättring t ex av u-värden bör icke förstörande alternativt så långt det är möjligt eftersträvas, t ex extra innerdörrar, energiglas i innerbågar och ökad isolering av vindsbjälklag.

Vi skulle också önska att man på ett tydligare sätt beskrev husets värden enligt PBL 3:12 genom att låta en erfaren antikvarie utföra en förundersökning där man kartlägger såväl husets historia, som inre och yttre värden enligt PBL 3:12. En sådan förundersökning skall Stadsbyggnadsnämnden enligt PBL ställa krav på vid arbeten i värdefulla fastigheter som denna.

Väse Skola 1946. Foto ur planprogrammet. Källa: Värmlands Museum

Förundersökningen skall sedan ligga som grund för uppföljningen av att varsamheten efterföljs under byggprocessen. Och en kvalitetsansvarig som är antikvariskt sakkunnig bör utses med särskilt syfte att kontrollera att husets värden inte skadas. En sådan kontroll kan, som anges tydligt i PBL, inte ske i efterhand.

En avslutande reflektion är att ändrad användning till bostäder kan leda till ett behov av omfattande ändringar för t ex toaletter och kök, vilket kan komma att stå i direkt strid med önskan att skydda och bevara den befintliga byggnaden. Andra alternativ borde därför också kunna övervägas. Hur ser t ex det framtida behovet av skolor, förskolor, dagis och samlingslokaler ut i ett växande Väse?

Huset är en gång byggt med ett sådant syfte och en fortsatt användning som ligger mer i linje med detta skulle minska behovet av förändringsåtgärder och risken för att kulturhistoriska värden går förlorade. Kanske skulle sådana aspekter övervägas inte bara ur ett kulturhistoriskt, utan också ur ett samhällsbyggnadsperspektiv.

Till sist skulle vi kort vilja uppmana Karlstads Kommun att framledes införa som praxis att alltid använda etablerade mäklare vid all försäljning av kommunala fastigheter. Detta för att så många som möjligt ska få kännedom om objektet och för att eftersträva ett så bra pris som möjligt för kommuninnevånarnas egendom. Att som i detta fall enkom ha en annons i lokalpressen kan knappast anses uppfylla dessa syften.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s