Förvandla inte Skutberget till ett kommersiellt jippocenter

Skiss till upplevelseanläggning vid Skutberget. Ill:Jonas Haglund, Skanark AB.

I en artikel i dagens VF kan vi läsa ett förslag från arkitekt Jonas Haglund på Skanark om att bygga en upplevelseanläggning ute på Skutberget. Anläggningen som Haglund skissat på ska enligt artikeln bl a innehålla en inomhusskidbacke på pelare, ett äventyrsbad och ett område med andelhus i en miljö med konstgjorda kanaler. Samt en linbana till Bergvik.

–Karlstad behöver en trestjärnig anläggning som kan öka stadens attraktionskraft och då måste man börja fundera på hur en sådan skulle kunna se ut och vilka möjligheter som finns. Det kan vara något i stil med det som jag tagit fram, men det kan också vara någonting annat, kommenterar Haglund.

I mina ögon, och många andra Karlstadbors, är nog Skutberget redan en upplevelseanläggning av absolut högsta rang. Det är ett natur- och friluftsområde av absolut toppklass, befriande fritt från den typ av kommersiella och jippobetonade anläggningar som Haglund tycks anse att Karlstad så starkt behöver.

Tillgången till en friluftsanläggning av Skutbergets klass är en enorm resurs för Karlstad och en lika välbesökt som uppskattad själens lunga för Karlstadbor i alla åldrar, inkomstklasser och färger. Låt det så förbli även för framtidens invånare i ett växande Karlstad. Behovet lär knappast bli mindre när staden växer. Framsynta stadsplanerare borde därför istället förstärka dessa värden och värna Skutbergsområdet från alla former av kommersiella inbrytningar av det slag Haglund föreslår.

Om Karlstad nödvändigvis behöver denna typ av trendiga jippoanläggningar, vilket jag starkt betvivlar, så är jag övertygad om att det i så fall går att hitta en bättre lämpad plats. I mina ögon är Karlstad redan en unik upplevelseanläggning av högsta klass med den vackra och kulturhistoriskt intressanta stadskärnan i Klarälvsdeltat, sin vackra natur, Klarälvens vindlande meanderbågar och Vänerns stränder och glittrande vatten.

Den uppfattningen är jag övertygad om att jag delar med en stor majoritet av Karlstadborna.

25 svar till “Förvandla inte Skutberget till ett kommersiellt jippocenter

 1. Vem fan skulle betala nåt dylikt tokeri? Räcker det inte med svindyrt äventyrsbad på Sundsta? Man slutar aldrig att förvånas…

 2. Janne > Pengar verkar det finnas till allehanda märkliga idéer. Titta t ex på den vansinniga ombyggnaden av Årjängs centrum. Närvaro av en extern finansiär är inte synonymt med en genomtänkt idé. Även om mindre begåvade politiker idag gärna sätter likhetstecken mellan dessa två.

 3. Tyvärr är det här en idé som inte kommer från Jonas Haglund. Kommunen har länge velat få en upplevelseanläggning till Karlstad och Skutberget har nämnts förr i det sammanhanget som ”lämplig” plats.

  Länsstyrelsen sågade för ett drygt år sedan ett nytt planprogram för Skutberget där kommunstyrelsen just ville uppföra en upplevelseanläggning.

  Det kan nog vara så att en majoritet av Karlstadsborna är emot storslagna byggprojekt ute vid Skutberget, men en majoritet av politikerna verkar tyvärr inte vara det.

 4. Lars > Så kan det kanske vara. Men vem betalar månne för dessa skisser? Knappast kommunen. Eller? Det kan nog vara som du säger att det är politikerna som är pådrivande. Dock tror jag knappast att det handlar om någon majoritet av dem, utan möjligen om tongivande röster. Säker kan man dock aldrig vara.

  Politikerna själva ser man sällan på platser där folk är mest. Allra minst på ströv- och friluftsområden som Skutberget. Märkligt. Men det tycks mig vara så. Politiker förefaller i det avseendet inte representera något tvärsnitt av folket.

  Deras resonemang och beslut blir tyvärr därefter, dvs sällan representativa för vad en majoritet av folket anser. I det avseendet brister dagens demokratiska system i många stycken.

  Förhoppningsvis vidhåller Länsstyrelsen sitt ställningstagande. Där förefaller tjänstemännen mer insiktsfulla och mindre påverkade av näringslivets ”geniala” påfund och politikernas iver att göra monumentala avtryck i sin samtid.

 5. Denna idé är så idiotisk så jag saknar ord. Undrar om Herr Haglund och näringslivets lakejer (politikerna) själva skulle vilja asfaltera sina gräsmattor?

 6. Visst.
  Skjut ideerna i sank. Tracka ner ALLA som vill skapa nåt!
  Det är ju det vi gör allra bäst i denna del av världen.
  Bättre att avveckla stan. Bättre att sikta på att bli ett nytt Mariestad utan framtid, utan hopp och utan pengar. Sen kan de få själar (de flesta 60-plussare) som blir kvar i lugn och ro, utan störande ljud och utan att behöva träffa nån, ströva omkring i I2-skogen, på Skutberget, i Tuggeliteterrängen, i Deltalandet, på gamla flygplatsen, på Alstershöjden, på Sörmon och inom alla andra ”omistliga” områden i stan.
  Vi vill inte ha några nya byggnader nånstans, inga nya vägar och trafikleder, inget resecentrum, ingen utbyggd E18 och framförallt. INGA FLER STUDIEPLATSER OCH INGA FLER JOBB!

  När går bussen härifrån? Jag har köpt enkelbiljett och jag brinner för att använda den!

 7. Haha skönt inlägg!
  Ibland känns det nog som om de är bäst när tiden står stilla.
  ”De va bättre förr!”
  Kanske en uppmaning till många (ink. mig själv) Dissa en grej men hissa en annan!

 8. Jag kan tänka mig att de olika delarna kan vara bra, men jag ser inte riktigt att det bästa sättet är att lägga dem allihop på ett ställe utanför stan, med en än så länge dålig anslutning till kollektivtrafiken.

  Finns det någon motivering till varför allt ska vara på samma ställe? Jag kan möjligen tänka mig att man kan tjäna på att utnyttja restvärmen från skidbacken till att värma ett badhus eller liknande.

  Jag tror nog mer på att lägga någon eller flera av anläggningarna mer utspridda i stan.

 9. Jens > För min del är det i första hand placeringen jag vänder mig emot. Skutbergsområdet anser jag bör fredas från denna typ av jippoinslag.

  En inomhusskidbacke känns dock, även om den kyls med energi från kommunens snötipp, i mina ögon som en grej som vi tveklöst kan vara utan. Dessutom känns den otroligt ”miljöfel”, inte minst i tider som dessa. Går det utvinna energi ur en snötipp så borde den, känns det som, väl rimligen kunna användas till något vettigare.

  Övriga delar har jag inget emot och de kan säkert bli bra med en lämpligare placering. Om det finns någon motivering till att lägga allt på samma ställe känner jag inte till. Energiaspekten är kanske en av dem, då jag vet att Jonas Haglund på Skanark är en fena på och brinner för energifrågor.

 10. Peter> Jo, jag ser inte heller den stora nyttan av en inomhusskidbacke, även om den klimatmässigt nog är marginellt vettigare i Karlstad än i Dubai, där det ju redan finns en…

  Snötippen borde kunna användas för att producera stora mängder av fjärrkyla. Görs det i dagsläget, eller är det inte påtänkt än här?

 11. Placeringen av denna föreslagna anläggning inkräktar egentligen inte alls på Skutberget-området som det används idag. Endast en liten del av löparspåren behöver flyttas.

  Yrkar därför bifall till Haglunds förslag

  De som förfäktar ståndpunkten att trafiken till Skutberget kommer att öka, bör kanske fundera på om de, och endast de, har ensamrätt till området.

 12. Floyd > I mina ögon är Skutberget en helhet som i princip börjar när man med cykel passerar villorna på höjden innan man svänger vänster ut mot vattnet. Och den är i första hand en friluftsanläggning. Så i mina ögon inkräktar anläggningen i högsta grad. Inte bara fysiskt utan dessutom mot områdets själva grundidé. Och vi har ju faktiskt inte direkt brist på mark här i Karlstad. Eller hur?

  Om man nu envisas med det förträffliga i denna idé så lägg det då i backen borta mot Monséns, där den första inomhusskidbacken som Jonas Haglund föreslog skulle ligga. Då hamnar den ju mitt i det kommersiella jippocenter där den i mina ögon borde höra hemma. Eller varför inte lägga den i anslutning till Bryngfjordens fina utomhusskidbacke så att man kan åka skidor året runt.

 13. Det känns som att det som vi idag ser som centrala Karlstad börjar att bli för trångt. Grönområden och öppna ytor tenderar att försvinna när nya byggprojekt sätts till verket. Risken finns att man på sikt ”bygger igen” staden. I dagens stressiga samhälle tror jag det är viktigare än någonsin att ha kvar dessa ”mellanrum”.

 14. Viktor > Intressant iakttagelse som jag helt delar. Mellanrummen i stadsväven, som t ex innergårdarna i kvartersstaden, är oerhört viktiga att slå vakt om. Därför bör de tydliggöras och identifieras som delar av en levande stadsmiljö, inte som bristfälliga luckor i den, fria för exploatering. Så som tyvärr skett och sker i Karlstad.

  Det lämpligaste när staden växer är att utnyttja luftrummet och låta staden växa på höjden. Samt att bygga med bibehållen rutnäts- och kvartersstruktur samt täthet även i stadskärnans utkanter, dvs utöka själva staden.

  Med växa på höjden menar jag inte att vi ska ge grönt ljus för höghus och skyskrapor, det är sällan ett stadsmiljömässigt bra idé i en liten stad som Karlstad, där vi varken har den traditionen eller det behovet. Bättre då att låta innerstaden växa på höjden i maklig takt. Precis så som Karlstad alltid vuxit.

  Men det måste ske med arkitektonisk finkänsla och verkshöjd. Stadsrummet får inte fyllas av identitetslösa kolosser som i t ex Östra Torggatans norra ände, eller längs Kungsgatan vid Stora Torget. Det underminerar själva stadsbygget och möjligheten att skapa stolthet och intimitet i gatumiljön. Ju bättre läge desto högre gestaltningskrav bör ställas i detaljplanerna.

  Byggnationen längs Inre Hamn, Barkassen och Pinassen mm, är i mina ögon exempel på allt för lågt exploaterade områden. Hade man lagt på ytterligare två våningar på höjden så hade man fått ett mycket livskraftigare område med möjlighet att bedriva butiks-, café- och restaurangverksamhet bara i kraft av de närboende.

  Här har man inte bara slösat bort markägarnas potentiella exoploateringsmöjligheter, utan dessutom spelat bort ett av de mest intressanta möjligheterna för Karlstads innerstad att växa med stadslik bebyggelse. Dessutom har man sprängt i en massa helt omotiverade, överdimensionerade och oanvändbara mellanrum i form av parkeringsytor som bristfälligt maskerats som ”torg” och ”parker”.

  Lite off topic hamnade vi kanske nu. Men i grunden handlar både detta och Skutbergstankarna om tillämpa en helhetssyn i planeringen av staden, att värna dess värden och göra det bästa av dess möjligheter.

 15. Anledningen till att Länsstyrelsen i princip var tvungna att ”såga” planförslaget, vad jag kan förstå, var att planen följer inte lagen, MB 3 och 4 kap och strandskyddsbestämmelserna. MB 3 och 4 kap behandlar bl.a. riksintresset norra Vänerns stränder och skärgårdar och främst det rörliga friluftslivet. Naturvårdsverket tar i sin handbok 2005:5, vilket är en anvisning till MB 3 kap 6§ 2st, upp frågan om vad som gäller när allmänna intressen står mot riksintressen. Läser man där så är det uppenbart att en upplevelseanläggning på Skutberget är ganska utopiskt i dagsläget. Om man sammanfattar denna handbok på 205 sidor så skall riksintressen av denna art alltid skyddas mot andra intressen om inte ingreppen är obetydliga. Skutbergsplanerna kan inte anses obetydliga.
  Detta vet man nog om på Stadsbyggnadsförvaltningen för det har varit märkligt tyst i frågan i över ett år efter samrådstiden gick ut.

 16. Om man sedan ska använda ordet utopiskt om skutbergsplanerna kan få vara fokus för en annan diskussion 🙂

 17. Ju mer man studerar detta, ju bättre verkar hela upplägget.
  Bra jobbat, Haglund!

 18. Jonas Haglund

  Kul att få väcka känslor. Några kommentarer förtjänar att bemötas. 25.000 var arvodet från kommunen för denna utredning så något stort skatteslöser kan det inte anses vara. Jag är tyvärr inte lakej för några kapitalister. Dessa lyser helt med sin frånvaro i denna fråga vilket kanske tyder på att affärsidén är ganska skral. Med andra ord liten risk att något i den här stilen blir byggt, i synnerhet inte på Skutberget. Positivt dock att få fram argument mot den framtagna översiktsplanen som pekar ut Skutberget som lämplig etableringsplats för Upplevelseanläggning modell stor. Personligen tror jag mer på Monsénberget och att utveckla den redan ”fördärvade” köptempelmiljön kring Bergvik. Jag bejakar i motsats till vad vissa debattörer tycks driva en expansiv utveckling av Karlstad. Hela världen flyttar till städerna och det är en utveckling som knappast kan stoppas. Däremot kan vi om Karlstad får växa hindra Värmland att tappa befolkning totalt sett. Med förbättrade kollektivfärdmedel till övriga Värmland kan mindre orter överleva med pendling. Läs gärna Landet utanför av Kristina Mattson så får ni ytterligare argument. http://www.svd.se/kulturnoje/litteratur/staden-fortsatter-att-dra_5366617.svd

 19. @Jonas. Visst väcker tankar om stadens utveckling känslor. Och allt annat hade väl varit en överraskning. Jag upplever det dock inte som du beskriver det att människor i allmänhet är mot att Karlstad ska växa och utvecklas. Möjligtvis kan språkbruket en ”expansiv utveckling” väcka vissa farhågor om en utveckling som sker för snabbt och för brutalt, dvs utan tillräcklig dialog och på bekostnad av stadens värden. Staden tillhör oss alla. Inte bara arkitekter, planerare och exploatörer. Det får man inte glömma bort. Därför är tid för dialog och eftertanke viktig. Och långsiktighet i de åtgärder som vidtas.

  Du nämner Monsénberget som en del av en ”redan fördärvad köptempelmiljö”. I mina ögon låter det ganska uppgivet och som om du själv inte tilltalas av denna typ av miljö. Borde vi då inte istället fundera över hur vi kan läka och förbättra denna miljö, istället för att fördärva den ytterligare? Den bild jag har fått av dig är att du är en naturälskande friluftsmänniska. Attraheras du verkligen av tanken på en inomhusskidbacke? Skulle du själv vilja åka dit? Om inte – varför vill du så ivrigt bygga den och åsamka miljön ytterligare skada?

  När jag tittar på Monsénberget så ser jag en vacker naturmiljö som dessutom härbergerar ett antal vackra kulturmiljöer, bl a en fantastisk gammal herrgårdsmiljö som de flesta Karlstadbor inte känner till. Hur ser du på denna miljö och dessa värden? Vad känner du t ex till om herrgårdens historia och de människor som bott där?

  Jag tycker att det är bra att stadens planering diskuteras brett och vill gärna medverka till att det skapas flera olika forum där denna diskussion kan äga rum.

  PS. Om du läser noga så tror jag alls inte att det var någon som kallade dig för någons lakej. Däremot fick politikerna sig en slev då skribenten stundtals upplevde dem agera som ”näringslivets lakejer”. Och jag får tillstå att jag även själv ibland upplever det så. Och så får det naturligtvis inte vara. Politikerna är valda av folket och skall representera folket. Och planer som rör stadens utveckling skall kommuniceras och förankras brett i demokratisk anda. Där tror jag nog att vi kan vara överens om att det ibland är lite si och så med detta. Även om jag är den förste att tillstå att en sådan förankring kan vara nog så komplicerad och konfliktfylld. Men så måste det kanske få vara. DS

 20. Jonas Haglund

  Hej Peter!
  Jag tror att vi delar många värderingar. Jag har personligen ingen stark längtan efter en inomhusbacke men tror på analysen att Karlstad skall lyfta som besöksmål behövs en attraktion som är värt en resa i sig själv. Visst skulle det vara sympatiskt att bygga upp nåt nätverksartat o småskaligt utifrån t ex de stadsmiljökvaliteer som du vurmar för och den natur vi har i kring oss. Storytelling, matupplevelser, småentreprenörer osv. Men…
  Merparten av de förebilder som lyfts fram är stora strukturer som både syns och kan sluka ansenliga mängder besökare. Kanske är det skräpkultur men det kan också bli väldigt annorlunda som t ex Kulturinsel Einsiedel i Tyskland. http://www.kulturinsel.com/

  Vad gäller den demokratiska förankringen så tror jag att eftersom vi arkitekter har verktygen att illustrera även ganska nyväckta och inte alltid helt genomtänkta idéer på ett ganska slagkraftigt sätt så tror gemene man att förslaget redan är antaget och att man inte fått möjlighet att påverka. I själva verket kanske vi arkitekter i större utsträckning borde väcka förslag så att vi får igång en diskussion. Förhoppningsvis leder den här diskussionstråden till att fler ståndpunkter kommer till tals än om jag aldrig gjort förslaget.
  Tyvärr tror jag att många av mina kollegor är lite rädda för negativ kritik som ofta blir följden. Du själv har ju emellanåt en ganska vass stil när du bloggar. Jag ser dock att du också ger mig cred för min energi- o miljökompetens och jag tycker att du gör en stor insats för att stimulera debatten om Karlstads utveckling.

 21. Hej Jonas!

  I grunden upplever jag nog detsamma, dvs att vi delar många värderingar. Och arkitekternas roller som visualiserande idéväckare tror jag är oerhört viktig. Men inte får man avstå från att föra fram idéer av rädsla för att få kritik. Det är som att vara musiker men inte vilja skriva några låtar för att någon skulle kritisera dem. Kritiken kan ju lika gärna vara positiv. Jag skulle gärna se att fler arkitekter skissade på idéer och lösningar. Precis som du gör.

  Jag vet inte vilka förebilder du talar om när du pratar om stora strukturer, men det låter lite hybris över själva tanken. Och som om man drabbats av en sorts hemmablindhet. I Karlstads, och Värmlands fall, tror jag att det som lockar folk hit är just småskaligheten. Vill man tänka stort borde man som jag ser det i så fall satsa på en storskalig småskalighet. Dvs att förädla och väva samman alla de småskaliga kvaliteter som vi har till ett attraktivt paket och ett helhetserbjudande. Att jobba med småskaliga upplevelser, stråk, leder och samverkan mellan olika aktörer. Vänerhavet och den fantastiska vänerkusten, älvdeltat med sina naturupplevelser, friluftsområdena vid Skutberget, vid Göteborgsudden och på närbelägna Hammarö (Bonäs Udde, Skagene Fyr och Kilenegården), stadsmiljön med handeln, restaurangerna, grönskan och parkerna, kulturen, historien och kulturmiljöerna, småskaligheten och gästfriheten.

  Dessa är de kvaliteter som jag tror att folk, både presumtiva besökare som bofasta, uppfattar som unika och sätter värde på.

  Jag har förstått att många uppfattar mitt sätt att skriva som vasst. Och att det upprör somliga. Jag är dock övertygad om att samma personer som hävdar denna upprördhet fäller likaledes ”vassa” omdömen om mig och mina åsikter kring sina fikabord. I valet mellan dessa två sätt att föra fram sina åsikter så föredrar jag att föra fram mina öppet, där folk kan ta del av dem och bemöta dem. Och att stå för dem. Och jag är ju i verkligheten inte fullt så ”vass” som jag ibland kan ge sken av i skrift. Men det vet ju du redan 🙂

  Tack avslutningsvis för dina fina omdömen. De värmer.

 22. Jonas Haglund

  Vi kanske skulle spinna vidare på idén att bygga på det som redan finns? Jag tycker dagens internetapplikationer är en suverän metafor för hur extremt smala nischer kan hitta sina mottagare via internets olika forum. Tänk om man kunde förpacka alla småaktörer på ett sånt sätt att besökaren inte behöver ägna två veckors research inför resan för att hitta godbitarna. Kanske något av ett ”åkband” på värmländsk kultur o turism inkl fria resor på kollektivtrafiken? Koppla ihop med all teknik som en smartphone bär på med GPS och fakta via internet så skulle man kunna få guidning i telefonen, deltagande i live-spel i stads-eller naturmiljö osv. Jag har faktiskt skrivit några rader om detta i rapporten jag överlämnade till kommunen. De två sista sidorna har jag kryddat med några konkreta koncept där jag tror att några är i din anda. http://www.karlstad.se/apps/symfoni/karlstad/karlstad.nsf/($All)/1E9EC00E925D6B91C12577EA0052B22F?Open

  • Nu gillar jag det jag hör. Jag tror mer på personlighetsutveckling än på partyhattar när det gäller platsmarknadsföring. Naturen och kulturen är som jag ser det de två fundament som Värmlands unika personlighet vilar på. Och i den buketten bör varje region och ort söka hitta sin unika särprägel. Och därigenom dra sitt strå till stacken. På så vis skulle vi alla agera tillsammans. Som spelarna i ett fotbollslag. Istället för att tävla mot varandra och försöka sno besökare från varandra. För Karlstads del finns så mycket som vi skulle kunna utveckla. Mariebergsskogen ligger t ex högt i listan över attraktioner i din rapport. Här skulle vi kanske satsa ännu mer resurser för utveckla den till en ekologisk upplevelsepark. Den finns ju redan och mark finns ju intill.

   Sedan tycker jag kanske att din lista över attraktioner är lite missvisande då många ”attraktioner” som agerar dragplåster till en plats, stad eller region inte finns med. Som parker och promenadstråk, t ex Djurgården, Kungsträdgården och Gamla Stan i Stockholm. Stadskärnor är ju alltid attraktioner i sig. Eller har åtminstone en naturlig potential att kunna vara det. Om de utformas med omsorg.

   Jag tror stenhårt på att sambandsexponering är vägen fram för Värmland och för Karlstad. Eller regionsmarknadsföring om man så vill. Som t ex Provence, Cinque Terre, Tre Dalarna eller Västkusten. Att sedan använda all tillgänglig modern kommunikationsteknik för att marknadsföra det skulle göra konceptet än starkare. Så vad väntar vi på? Låt oss sitta ner och börja snickra på det. Jag är övertygad om att många vill vara med och bidra i en sådan diskussion.

 23. Jag tror också på idén att man ska ta bättre vara på det som man redan har. Karlstad är en stad med många kvaliteter. Båtbussarna är ett bra exempel, men relativt små medel lyckades man skapa en attraktion för både turister och Karlstadsborna. Jag skulle vilja se flera sådana idéer. Gillar Jonas idé att man på ett enklare sätt ska hitta bland stadens aktiviteter. Några exempel på tänkbara teman: ”upptäck 1700 – talets Karlstad”, ”Vem var Gustaf Fröding?”, ”10 saker du inte får missa när du besöker Karlstad”. Det finns så mycket man kan göra. Många gånger är det dom enkla sakerna som ger den största värdet. Varför inte arbeta efter det engelska uttrycket ”Less is more” istället för ”Greed is good”. Skärpning kära befattningshavare!

 24. Just nu stora politiskt ingrepp i Karlstads Kulturarv för pengar och girighets skull som undgå allmanhetens uppmarksamhet: stadsbyggnadsnämnd protokol mars 2018 som medför 2 beslut om förvanskning ändringar anvandandet och upphävandet av strandsskydd i innerstan kvarter Björnen, punkt 10 och 12 regementet/kasernhöjden (takprofilen som bemöter besökarna som resa inne i karlstad) och kvarter Björnen (som bliv kvar efter stora branden) som ska bygga bort innegården och vinds profiler utrumme med ”kontor och lagenheter” med stadsbyggnadsförvaltnings underlag och goda minn!

  https://karlstad.se/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/Namnder/Stadsbyggnadsnamnden/Kallelser-och-protokoll/#f8dd7bc30e0b31-ddfbebadf49716834-2adb9e54cba71023457

  Vart är medial bevakning för allman intresse? 10 dagar kvar att överklagar dessa katastrofall beslut till länsstyrelsen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s