Kategoriarkiv: karlstad teater

Länsstyrelsen i Malmö fråntar Eslövs kommun rätten att godkänna bygglov

I Eslöv har Länsstyrelsen fråntagit Eslövs kommun rätten att godkänna bygglov eftersom man anser att kommunen river kulturhistoriska byggnader utan att ta hänsyn till riksintresset. Detta läser vi i Sydsvenska Dagbladet och kan konstatera att situationen i Eslöv i många stycken påminner om situationen i Karlstad kommun. Även här är kommunens kulturmiljöhantering undermålig.

För en kort tid sedan anmälde Operation Karlstad Karlstads Kommun till Länsstyrelsen för bristande efterlevnad av Plan- och bygglagens (PBL) sk varsamhetsparagrafer, dvs de paragrafer som är avsedda att skydda den bebyggda miljöns kulturmiljövärden. Ärendet ligger nu hos Länsstyrelsen som ett sk tillsynsärende och arbete pågår för fullt enligt Magnus Ahlstrand, chef på Länsstyrelsens Kulturmiljöenhet.

Från Operation Karlstad hyser vi farhågor om att situationen är likaledes illavarslande i en rad andra svenska kommuner. Dessa farhågor stärks inte minst av två högst aktuella ärenden, dels det ovan nämnda ärendet i Eslöv, där Länsstyrelsen alltså helt sonika gått in och fråntagit kommunen rätten att godkänna bygglov, dels en rapport från Riksantikvarieämbetet – Hur mår kulturmiljön? – där man konstaterar att det saknas en systematisk övervakning av tillståndet i kulturmiljön i Sverige.

I Eslöv har Länsstyrelsen fråntagit Eslöv kommuns rätten att godkänna bygglov eftersom man fruktar att kommunen river kulturhistoriska byggnader utan att ta hänsyn till riksintresset. Länsstyrelsen kontrollerar därför tills vidare alla byggärenden och rivningslov inom centrala Eslöv. Flera historiska byggnader har tidigare rivits i Eslöv, trots att de varit utpekade i inventeringar. 1977 genomfördes en industriminnesrenovering i Eslövs kommun. Då fanns det 71 byggda industrimiljöer i Eslöv. 2003 var över hälften av dem rivna, starkt förvanskade eller lagda i ruiner.

Hur skulle resultatet bli om vi gjorde samma uppföljning här i Karlstads Kommun? Med någon av inventeringarna från 1970-talet eller kanske med den senaste kulturmiljöinventeringen från 1984?

Operation Karlstad följer med spänt intresse den fortsatt händelseutvecklingen kring tillsynsärendet och fortsätter under tiden att hålla ett vakande öga på vad som händer med kulturmiljöerna i Karlstad i synnerhet, och i Värmland i allmänhet. Har du tips om kulturmijöer som förfaller eller far illa? Hör av dig till oss.

Annonser

Upphandlingen av arkitekttjänster kring ombyggnaden av Karlstad Teater – ett brott mot LOU?

Turerna kring ombyggnaden av Karlstads Teater är många och i sanning inte lätta att följa för den som av en eller annan anledning skulle önska göra det. När det gäller den senaste turen är det emellertid en fråga som framför andra känns relevant att ställa sig. Nämligen den om huruvida upphandlingen av arkitekttjänster skett på ett korrekt sätt. Vid en snabb titt kan det nämligen förefalla som om Karlstad Kommun i sin hantering av upphandlingen, via ett sk parallellt uppdrag, brutit mot Lagen om offentlig upphandling – LOU. Och därmed i så fall skulle kunna riskera att hamna inför domstol.

”Inom den offentliga sektorn gäller för all upphandling reglerna inom LOU. Där förekommer inte begreppet parallella uppdrag. Skälet är enkelt, parallella uppdrag finns inte inom offentlig sektor. Offentlig upphandlare som kallar sin upphandling för parallella uppdrag begår lagbrott.”

Detta står att läsa på Sveriges Arkitekters hemsida.

Om användningen av parallella uppdrag inom offentlig förvaltning står på samma hemsida vidare att läsa:

”Arkitekttävlingens direkta tävlingsmoment saknas. Avsikten är inte att kora en vinnare eller ett vinnande förslag.”

”Avsikten är att visa hur oklara eller alternativa förutsättningar påverkar ett projekts utvecklingsmöjligheter.”

Ett parallellt uppdrag är alltså INTE en tävling. Tävlingsmomentet saknas och en vinnare kan därför INTE utses. Det parallella uppdraget kan endast användas i ett kunskapsinhämtningsskede av projektet och måste alltså sedan efterföljas av ett konkretiserat upphandlingsmoment, t ex någon form av utannonserad öppen arkitekttävling.

Skulle en upphandling av arkitekttjänster trots allt ske i formen av ett parallellt uppdrag är det ett lagbrott mot LOU – Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling – och förfarandet kan då komma att dras inför domstol. Läs mer om att anlita arkitekttjänster genom offentlig upphandling på Sveriges Arkitekters hemsida.

På Karlstad Kommuns hemsida, i ett pressmeddelande rubricerat ”Vinnande förslag ger Karlstad Teater ny överraskande form” läser vi:

”Tre arkitektkontor inbjöds till ett parallellt uppdrag och fick lämna förslag på en tillbyggnad som klarar både arkitektoniska och antikvariska krav. Det vinnande förslaget var både ett mycket elegant tillägg till den ursprungliga byggnaden och överraskande i form och materialval.”

”En jury med representanter från Karlstads kommun, Länsstyrelsen och Värmlandsoperan valde Erséus Arkitekters förslag. Förslaget är en halvcirkelformad tillbyggnad i vitmålat trä. Taket är platt och där ska sedumväxter planteras.”

”-Det är ett hållbart byggnadssätt som speglar vår tid och trätraditionen i Värmland utnyttjas, säger Gunnar Persson, stadsarkitekt och medlem i juryn. Det är klassiskt och tidlöst, men ändå nutida.”

I en artikel på samma ämne, publicerad i NWT 2007-06-25 och rubricerad ”Rund baksida föreslås för Karlstad Teater” läser vi bl a följande:

”Tre arkitektbyråer fick i april uppdraget att komma med idéer om hur tillbyggnaden ska se ut, förslagen har sedan bedömts av en grupp med representanter från de inblandade förvaltningarna i kommunen, länsstyrelsen och Värmlandsoperan. Det vinnande förslaget kommer från byrån Erséus.”

Här talas alltså helt tydligt om ”vinnande förslag” och man förefaller därmed ha hanterat det parallella uppdraget som en direkt upphandling, en sorts tävling. Man har sålunda därefter utsett en vinnare och gett uppdraget till denne. Stick i stäv med lagens intentioner, förefaller det.

Operation Karlstad har, i ambition att reda ut begreppen, varit i kontakt med Sveriges Arkitekters förbundsjurister samt med tävlingschefen Claes Larsson som ser allvarligt på saken. Claes Larsson kommer därför att snarast ta en kontakt med stadsplanedirektör Gunnar Persson för att närmare undersöka hur saken hanterats. Rätt eller fel? Den saken återstår att se.

För ytterligare information om parallella uppdrag, arkitekttävlingar och LOU kontakta Sveriges Arkitekter, Claes Larsson, arkitekt SAR/MSA, claes.larsson@arkitekt.se eller 08-50 55 77 00.

Stora delar av Karlstads stadskärna klassat som riksintresse för kulturmiljö sedan 1996


Områden som utgör riksintresse för kulturmiljö i Karlstads stadskärna

Något som märkligt nog förefaller närmast förbigås i dagens förtätningsinriktade debatt är det faktum att en stor del av Karlstads innerstad sedan 1996 av Riksantikvarieämbetet är förklarat som varandes av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap Miljöbalken. Detta innebär att det bedöms ha så höga kulturvärden att det är av vikt för hela landet. I planeringen ska därför dessa värden ges företräde framför motstående intressen, förutsatt att inte även dessa är av riksintresse.

Det område som förklarats som riksintresse framgår av den röda markeringen på kartbilden ovan (ur Länsstyrelsens sk GIS-system) och omfattar t ex kvarteren längs Älvgatan från Klaraborgs Herrgård och in mot stan, området kring Karlstads Teater och Sockerslottet, alla fastigheterna längs Tingvallagatan och Kungsgatan samt miljöerna och fastigheterna däremellan, men också Frödingparken med alla sina gamla fastigheter samt miljön längs kanalen. Noteras bör också att Karlstadtidningens gamla tidningshus från 1870, som nu hotas av rivning, befinner sig inom detta område.

Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd bara om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar natur- och kulturvärdena. En skada på riksintressen enligt 3 kap Miljöbalken kan alltså uppkomma även om ingreppet inte påverkar värden just på exploateringsplatsen.

Det är kommunerna som i sin planering skall se till att riksintressena tas till vara. Länsstyrelsen har tillsynen över att det sker. Om ett riksintresse inte bli tillgodosett i en detaljplan har länsstyrelsen skyldighet att pröva kommunens antagandebeslut.

Hur är det då ställt med den saken? Har man skött sina åtaganden?
Tyvärr inte, som det verkar. Till att börja med så verkar Karlstads Kommun och Länsstyrelsen ha olika definitioner av vad detta riksintresse egentligen innefattar. I Karlstad Kommuns översiktsplan har man nämligen angivit en klart snävare definition av området än den som ges i Länsstyrelsens sk GIS-karta (ovan), och området kring Karlstads Teater nämns t ex inte alls. Man har dessutom försökt att tona ned det utpekade riksintressets betydelse, för att istället ge utökat utrymme åt stadens exploatering, något som knappast kan anses vara förenligt med intentionerna i Miljöbalken.

Vad är rätt och vad är fel? Operation Karlstad har för avsikt att reda ut begreppen och återkommer med ytterligare fördjupning i frågan inom kort.

I väntan på ett nytt konserthus i Karlstad, får ni här en bild på Oslos nya.

Medan ett nytt operahus diskuteras för fullt i Stockholm, så är Oslos nya opera snart invigningsklar, läser jag i en artikel på DNs webbtidning Prestigebygget blir både operahus och utsiktsplats. Opera och modern märkesarkitektur drar kulturintresserade turister. Kampen mellan europeiska städer hårdnar, och kulturturismen blir en allt viktigare inkomstkälla. Oslo satsar både på operabygge och ny utställningsarkitektur.

Ombyggnaden av teatern, Karlstads egen variant av kejsarens nya kläder?

Karlstad Teater Erseus Arkitekter
Fotomontage: Erséus Arkitekters vinnande förslag.

Snart går ridån upp för starten på ombyggnaden av Karlstad Teatern läser vi i VF den 17 november. Det vinnande förslaget blev resultatet av en tävling där tre arkitektfirmor bjöds in att rita förslag och där en särskild jury fick rösta. I juryn satt bland annat stadsbyggnadsdirektör Gunnar Persson samt förvaltningschef Hans Wennerholm. Jag är personligen högst tveksam till det vinnande förslaget, som i mina ögon snarast tydliggör just hur svårt det är och hur fel det kan bli när man ska komplettera en kulturhistorisk byggnad av Teaterns valör. Utbyggnaden ser i mina ögon mest ut som en stor, karaktärslös klump, en halv kommunal silo som i vad som närmast liknar ett provokativt fotomontage krockat med ett kulturhus. Och detta kan väl knappast ha varit vad man hoppades uppnå. Eller?


Ritning: Skanarks nedröstade ombyggnadsförslag från 1994

Två gånger tidigare har utbyggnadsförslag röstats ned då de inte ansågs ta nog stora antikvariska och arkitektoniska hänsyn. Dels var det Skanarks mycket tidsenliga och vackert anpassade förslag från 1994 och så förslaget till glasutbyggnad som togs fram här om året. Tycker ni allvarligt talat att det nya förslaget tar en stor antikvarisk och arkitektonisk hänsyn? Eller törs ni inte kritisera?


Ritning: Operation Karlstads förslag. Tog 1o minuter att göra i datorn.

Enligt vad ryktet förtäljer har det nu framröstade förslaget redan fått öknamnet ”fästingen” bland delar av personalen på Stadsbyggnadsförvaltningen. Och när jag frågade en av dem som sett alla tre alternativen hur det här förslaget kunde vinna, sa denne ”–Då skulle du ha sett de två andra förslagen. Det var som att välja mellan pest eller kolera”.

Vad är det som pågår? Hur gick röstningen till? Hade någon av de arkitektfirmor som fick uppdraget att delta i tävlingen verkligen dokumenterad erfarenhet av denna typ av uppdrag? Vilka förutsättningar fick de? Tycker ni verkligen att detta är en bra lösning? Eller är det för farligt att ha kritiska åsikter? I mina ögon luktar det kejsarens nya kläder lång väg.

Läs tidigare inlägg om teatern här på Stadsmiljöbloggen.

Apropå tillbyggnaden av teatern….

Karlstad Teater Erseus Arkitekter

Det förslag till ombyggnad av Karlstad Teater som nyligen röstades fram av den för ändamålet särskilt tillsatta juryn kan man väl tycka både si och så om.
      –Det är ett hållbart byggnadssätt som speglar vår tid och trätraditionen i Värmland utnyttjas, sade Gunnar Persson, stadsarkitekt och medlem i juryn. Det är klassiskt och tidlöst, men ändå nutida.
      Nåja. Smaken är som baken. Personligen tycker jag att det ser ganska idéfattigt och brutalt ut. Både till utförande och format. Det nya tillägget tar liksom totalt befälet över det befintliga huset. Lite som om en kommunal vattensilo krockat in i teatern. Som ett medvetet provokativt fotomontage.
      Så vad tusan, tänkte jag. Det där måste gå och göra bättre. Jag hämtade ut en kopia på originalritningen och slängde ihop ett eget förslag. Jag menar hur svårt kan det vara att förlänga ett hus några axlar? Till på köpet hittade jag överraskande ett i mina ögon alldeles utmärkt förslag till utbyggnad från 1994, ritad av Skanark, i arkivet. Men ratat. Se mitt och Skanarks förslag. Se Erseus framröstade förslag.
      Det hade också varit roligt att se ett förslag helt i glas (se tidigare inlägg eller klicka på kategorin Karlstad Teater längst ner i detta inlägg, så hittar du alla inlägg som handlar om just detta). Det tror jag skulle kunna bli riktigt häftigt. Det skulle dessutom göra minsta möjliga åverkan såväl på den befintliga byggnaden som i den vackra kulturmiljön. Då skulle man i samma andetag kunna realisera teaterbistron i glas ner mot älven, också den helt i glas. Dessa två tillägg skulle lysa upp den gamla teatern och förädla den, utan att varken förfula och fördunkla den. Nåväl. Kanske återkommer jag med ännu en skiss på detta. Eller kanske finns det någon annan som har lust att skissa på den tanken? Det ska hur som helst bli spännande att följa den fortsatta debatten i ämnet. Du följer den här på Operation Karlstads Stadsmiljöblogg.
      Vad tycker du förresten själv? Har du egna idéer/skisser så skicka dem gärna till mig, så lägger jag ut dem här på bloggen. Ordet är fritt!

Läs artikel i NWT 2007-06-25

Lite arkitekturinspiration…

Apple Store Fifth Aveue GalleryFör att komma till Apple Stores Fifth Avenue Gallery i New York, beläget en trappa ner under marknivå, kliver man in genom en läckert designad entrékub, helt i glas, och tar sedan trappan ner. Kuben har snabbt fått namnet Apple Cube och har redan figurerat i arkitekturtidningar världen över. Enkelt, snyggt, tidlöst och genialiskt. Vad är det man brukar säga…less is more. Hade varit roligt att se ett alternativt utbyggnadsförslag av Karlstad Teater på det här temat, helt transparent, med möjlighet att se den befintliga byggnaden genom den nya, och med gardiner för avskärmning vid behov, och varför inte med lokaler en våning ner.