Kategoriarkiv: stadsbyggnadschef Gunnar Persson

Länsstyrelsen i Malmö fråntar Eslövs kommun rätten att godkänna bygglov

I Eslöv har Länsstyrelsen fråntagit Eslövs kommun rätten att godkänna bygglov eftersom man anser att kommunen river kulturhistoriska byggnader utan att ta hänsyn till riksintresset. Detta läser vi i Sydsvenska Dagbladet och kan konstatera att situationen i Eslöv i många stycken påminner om situationen i Karlstad kommun. Även här är kommunens kulturmiljöhantering undermålig.

För en kort tid sedan anmälde Operation Karlstad Karlstads Kommun till Länsstyrelsen för bristande efterlevnad av Plan- och bygglagens (PBL) sk varsamhetsparagrafer, dvs de paragrafer som är avsedda att skydda den bebyggda miljöns kulturmiljövärden. Ärendet ligger nu hos Länsstyrelsen som ett sk tillsynsärende och arbete pågår för fullt enligt Magnus Ahlstrand, chef på Länsstyrelsens Kulturmiljöenhet.

Från Operation Karlstad hyser vi farhågor om att situationen är likaledes illavarslande i en rad andra svenska kommuner. Dessa farhågor stärks inte minst av två högst aktuella ärenden, dels det ovan nämnda ärendet i Eslöv, där Länsstyrelsen alltså helt sonika gått in och fråntagit kommunen rätten att godkänna bygglov, dels en rapport från Riksantikvarieämbetet – Hur mår kulturmiljön? – där man konstaterar att det saknas en systematisk övervakning av tillståndet i kulturmiljön i Sverige.

I Eslöv har Länsstyrelsen fråntagit Eslöv kommuns rätten att godkänna bygglov eftersom man fruktar att kommunen river kulturhistoriska byggnader utan att ta hänsyn till riksintresset. Länsstyrelsen kontrollerar därför tills vidare alla byggärenden och rivningslov inom centrala Eslöv. Flera historiska byggnader har tidigare rivits i Eslöv, trots att de varit utpekade i inventeringar. 1977 genomfördes en industriminnesrenovering i Eslövs kommun. Då fanns det 71 byggda industrimiljöer i Eslöv. 2003 var över hälften av dem rivna, starkt förvanskade eller lagda i ruiner.

Hur skulle resultatet bli om vi gjorde samma uppföljning här i Karlstads Kommun? Med någon av inventeringarna från 1970-talet eller kanske med den senaste kulturmiljöinventeringen från 1984?

Operation Karlstad följer med spänt intresse den fortsatt händelseutvecklingen kring tillsynsärendet och fortsätter under tiden att hålla ett vakande öga på vad som händer med kulturmiljöerna i Karlstad i synnerhet, och i Värmland i allmänhet. Har du tips om kulturmijöer som förfaller eller far illa? Hör av dig till oss.

Nya märkliga turer kring upphandlingen av tillbyggnad till Karlstads Teater

Efter att Operation Karlstad här om dagen skrev om att Karlstads Kommun i upphandlingsförfarandet av arkitekttjänster till tillbygganden av Karlstads Teater brutit mot LOU – dvs lagen om offentlig upphandling – har Karlstad Kommun nu kommit med nya besked i frågan.

–Det är benämningen som blivit fel, säger man. Det vi genomfört är en projekttävling, inte ett parallellt uppdrag.

Hmmm. Med tanke på att man själv hela tiden, såväl i pressmeddelanden som i kontakter med media, kallat det ett ”parallellt uppdrag” så förefaller detta högst osannolikt, och i så fall högst olämpligt, eftersom det handlar om två helt skilda saker.

Och är det trots allt en projekttävling man avsett att anordna, så förefaller man även här ha brutit mot själva grundfundamentet, dvs offentligheten, i inbjudandet till att delta i tävlingen.

I LOU:s 14 kap under rubriken ”Annonsering” står nämligen följande:

5 § En upphandlande myndighet som avser att anordna en projekttävling skall annonsera tävlingen och resultatet av denna (efterannonsering).

Man måste alltså annonsera tävlingen. Utifrån de intresseanmälningar man fått in på en sådan annons gör man sedan ett urval baserat på de kriterier man angivit för urvalet av deltagare.

I detta fall har dock enligt vad Operation Karlstad erfar ingen annonsering alls gjorts. Istället har enligt uppgift stadsplanedirektör Gunnar Persson på egen hand tagit fram en lista på arkitektföretag han ansåg lämpliga för uppgiften. Och jurygruppen har sedan på egen hand gått vidare och gjort ett urval från denna lista. Stick i stäv med lagens intentioner alltså.

–Så får man inte göra, säger en förvånad Claes Larsson, tävlingsansvarig på Sveriges Arkitekter, när jag diskuterar förfarandet med honom.

Vad är rätt och vad är fel? Hur är det egentligen ställt med kunnandet om lagarna inom Karlstads Kommun? I dessa expansiva dagar där all kraft synes ägnas just åt att bygga nytt och expandera för att nå den allt överskuggande devisen ”Karlstad 100 000” torde detta vara kunskap som kan tyckas väsentlig att ha.

Operation Karlstad gräver vidare i saken och hoppas kunna bringa klarhet i omständigheterna.

Karlstad Kommuns stadsplanedirektör Gunnar Persson säger upp sig

SVT Värmlandsnytts hemsida nås Operation Karlstad av nyheten att Karlstad Kommuns stadsplanedirektör, tillika stadsarkitekt, Gunnar Persson, sagt upp sig från sin tjänst. Persson, som är bosatt i Örebro och under sin tjänstgöringstid har pendlat till jobbet i Karlstad, har innehaft tjänsten i mindre än två år och blir nu den andre i raden av stadsarkitekter i Karlstad som säger upp sig. Karlstads förre stadsarkitekt Göran Åberg sade nämligen också upp sig, enligt uppgift efter interna stridigheter. Åberg tömde sitt kontorsrum och gick på dagen. Utan så mycket som ett ord i media om anledningen därtill.

På Operation Karlstad gör vi ingen hemlighet av att vi under de senaste två åren haft en rad meningsskiljaktigheter med Gunnar Persson gällande hans, och hans förvaltnings, sätt att enligt vår åsikt alltför lättvindligt hantera Karlstads kulturmiljöfrågor. Du som följer rapporteringen på denna blogg är väl bekant med det flertal tillfällen då vi idogt påpekat sådana fall, utan att åtgärder trots detta vidtagits.

Tilläggas skall dock att även den kraftigt dominerande merparten av övriga aktörer – dvs tjänstemän och ledamöter i stadsbyggnadsnämnden, museet och länsstyrelsen agerat likaledes tamt. Samt att de problem som vidtalats fanns också långt innan Persson tillträdde.

Att låta en person vara såväl stadsplanedirektör som stadsarkitekt är knappast en lösning som gagnar varken stadens intressen eller individens arbetssituation. Något jag är övertygad om att Persson bittert fick erfara. Låt oss därför hoppas att Karlstads Kommun nu väljer att ersätta den avgående Gunnar Persson med två separata tjänster, en mer administrativ och övergripande stadsplanedirektör, och en renodlad stadsarkitekt. Låt oss också hoppas att rekryteringen av dessa tjänster påbörjas omgående, så att Karlstad slipper att under ännu en lång period stå utan vare sig stadsplanedirektör eller stadsarkitekt.

Gunnar Persson går nu vidare till en tjänst som stadsbyggnadschef i Eskilstuna och tillträder enligt uppgift på deras hemsida tjänsten den 1 september. Operation Karlstad önskar honom, och Eskilstuna, lycka till.